Partfind - , , , , ,
    ?          /


www.pfind.ru : :

HGT1S12N60A4S9A

1S12N60A4S9A

:

: FAIRCHILD
: 640 .
: 5-10
:    

Cêà÷àòü äàòàøèò HGT1S12N60A4S9A:


http://pdf.pfind.ru/H/HGT1S12N60A4S9A.pdf

Òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ datasheet


Àíàëîãè HGT1S12N60A4S9A:

ÌàðêèðîâêàÎïèñàíèå
HGTG20N60A4600V SMPS Series N-Channel IGBTs
HGTP12N60C324A 600V UFS Series N-Channel IGBTs
HGTD7N60C314A 600V UFS Series N-Channel IGBTs
HGTG7N60A4D600V SMPS Series N-Channel IGBT with Anti-Parallel Hyperfast Diode
HGTG12N60A4D600V SMPS Series N-Channel IGBT with Anti-Parallel Hyperfast Diode
FGH20N6S2600V SMPS II Series N-Channel IGBT


Datasheet ( ) HGT1S12N60A4S9A

datasheet.su

        ONLINE, .

5 10 !


28.05.20
- .

27.05.20
- .

26.05.20
- .

âñå íîâîñòèÏîõîæèå ìèêðîñõåìû

         
* ! , .         
?
  1. FOD817B300W
  2. ICL7665ACSA+T
  3. BENMS3106F24-12S
  4. DSS71A05
  5. SSL-LX5093SRC/E
  6. RK09D1130A1N
  7. RC0402JR-0730RL
  8. 767163101GPTR7
  9. MCF5253VM1405 !