Partfind - , , , , ,
    ?          /


www.pfind.ru : :

BZD23-C150

23C150

:

: PHILIPS
: 3534 .
: 5-10
:    

Cêà÷àòü äàòàøèò BZD23-C150:


http://pdf.pfind.ru/B/BZD23-C150.pdf

Òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ datasheet


Àíàëîãè BZD23-C150:

ÌàðêèðîâêàÎïèñàíèå
BZX79Voltage regulator diodes
BZX84Voltage regulator diodes
PMLL5225BVoltage regulator diodes
BZG03Voltage regulator diodes
BZG01SMA voltage regulator diodes
BZD27Voltage regulator diodes
BZX99Voltage regulator diodes
BZX55C2V4RL500 mW DO-35 Glass Zener Voltage Regulator Diodes
FMMZ5232SOT23 SILICON VOLTAGE REGULATOR DIODES


Datasheet ( ) BZD23-C150

datasheet.su

        ONLINE, .

5 10 !


28.05.20
- .

27.05.20
- .

26.05.20
- .

âñå íîâîñòèÏîõîæèå ìèêðîñõåìû

         
* ! , .         
?
  1. M48T212V-85MH1TR
  2. MPC8247CZQMIBA
  3. ZMM55-C11T/R
  4. AC03000004709JAC00
  5. RK73H1ETTP3570F
  6. RMC 1/10 249K 1% G
  7. 69197-033
  8. 94HAB08RAT
  9. TSW-104-15-L-D5 !