Partfind - , , , , ,
    ?          /


www.pfind.ru : :

MMBZ5231C-V-GS08

5231CVGS08

:

: VISHAY
: 15300 .
: 5-10
:    

Cêà÷àòü äàòàøèò MMBZ5231C-V-GS08:


http://pdf.pfind.ru/M/MMBZ5231C-V-GS08.pdf

Òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ datasheet


Àíàëîãè MMBZ5231C-V-GS08:

ÌàðêèðîâêàÎïèñàíèå
MMSZ5221BSURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
RD120SZENER DIODES 200 mW 2 PINS SUPER MINI MOLD
1SMA5913BT3PLASTIC SURFACE MOUNT ZENER DIODES 1.5 WATTS 3.3-68 VOLTS
MMBZ4681ZENER DIODES
BZY97-C11ZENER DIODES
1N746ZENER DIODES
SZ553JSURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
1N5913ASILICON ZENER DIODES
CDLL3016B1 WATT ZENER DIODES


Datasheet ( ) MMBZ5231C-V-GS08

datasheet.su

        ONLINE, .

5 10 !


28.05.20
- .

27.05.20
- .

26.05.20
- .

âñå íîâîñòèÏîõîæèå ìèêðîñõåìû

         
* ! , .         
?
  1. RC0603FR-073K92L
  2. SDTB128I
  3. MIC2204BMMTR
  4. RC0402JR-0782RL
  5. TA8254BH
  6. GRM0335C1ER70CZ01D
  7. KVR333X64SC25/1G
  8. AD7705BRZ-REEL
  9. SST39VF1681-70-4I-B3KE5 !