Partfind - , , , , ,
    ?          /


www.pfind.ru : :

A37010G

37010G

:

: CYOPTICS INCORPORATED
: 36 .
: 5-10
:    

Cêà÷àòü äàòàøèò A37010G:


http://pdf.pfind.ru/A/A37010G.pdf

Òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ datasheet


Àíàëîãè A37010G:

ÌàðêèðîâêàÎïèñàíèå
NDL7670P1310 nm OPTICAL CATV/ANALOG APPLICATIONS InGaAsP MQW-DFB LASER DIODE MODULE
NDL7673P1310 nm OPTICAL CATV/ANALOG APPLICATIONS InGaAsP MQW-DFB LASER DIODE MODULE
NDL7660P1310 nm OPTICAL CATV/ANALOG APPLICATIONS InGaAsP MQW-DFB LASER DIODE MODULE
NDL7672P1310 nm OPTICAL CATV/ANALOG APPLICATIONS InGaAsP MQW-DFB LASER DIODE MODULE
D571D571-Type Digital 1.5 m m Uncooled DFB FastLight Laser Module
A371A371-Type Analog Uncooled Isolated DFB FastLight Laser Module
D374D374-Type Digital Uncooled 2.5 Gbits/s Laser Module
D572D572-Type 1.5 m m Uncooled DFB FastLight Laser Module for 2.5 Gbits/s and High Bandwidth Applications
D372D372-Type Digital Uncooled DFB Laser Module for 2.5 Gbits/s Applications


Datasheet ( ) A37010G

datasheet.su

        ONLINE, .

5 10 !


28.05.20
- .

27.05.20
- .

26.05.20
- .

âñå íîâîñòèÏîõîæèå ìèêðîñõåìû

         
* ! , .         
?
  1. DST3-16B9
  2. 74VHC139MX
  3. 258466-3220515 RAG
  4. TLE2062AID
  5. HPWT-MH00-J4000
  6. SMDA15LCC-LF
  7. ULN2004AM
  8. GRM31CR71H105KA61L
  9. TG23-1505NXRL5 !