Partfind - , , , , ,
    ?          /


www.pfind.ru : :

B250C1500G

250C1500G

:

: GENERAL SEMICONDUCTOR
: 900 .
: 5-10
:    

Cêà÷àòü äàòàøèò B250C1500G:


http://pdf.pfind.ru/B/B250C1500G.pdf

Òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ datasheet


Àíàëîãè B250C1500G:

ÌàðêèðîâêàÎïèñàíèå
GBPC2525A GLASS PASSIVATED SINGLE-PHASE BRIDGE RECTIFIER
KBU400G_064.0A GLASS PASSIVATED SINGLE-PHASE BRIDGE RECTIFIER
KBP005M_061.5A GLASS PASSIVATED SINGLE-PHASE BRIDGE RECTIFIER
DF005_061.0A GLASS PASSIVATED SINGLE-PHASE BRIDGE RECTIFIER
GBPC15S_0615A GLASS PASSIVATED SINGLE-PHASE BRIDGE RECTIFIER
3N246_08Glass Passivated Single-Phase Bridge Rectifier
GBP200_04IN-LINE GLASS PASSIVATED SINGLE-PHASE BRIDGE RECTIFIER
GBP300_04IN-LINE GLASS PASSIVATED SINGLE-PHASE BRIDGE RECTIFIER
GPJ2500GLASS PASSIVATED SINGLE-PHASE BRIDGE RECTIFIER


Datasheet ( ) B250C1500G

datasheet.su

        ONLINE, .

5 10 !


28.05.20
- .

27.05.20
- .

26.05.20
- .

âñå íîâîñòèÏîõîæèå ìèêðîñõåìû

         
* ! , .         
?
  1. AD8067ARTZ-REEL7/BKN
  2. IRF3805S-7PPBF
  3. MDP16-03-473GE04
  4. M39029/31-229
  5. DAC7802KU
  6. ADS61B29IRGZT/BKN
  7. KP296-010%B220R
  8. Z0109MN/T3
  9. 90635-11425 !