Partfind - , , , , ,
    ?          /


www.pfind.ru : :

B220A-13

220A13

:

: DIODES INC.
: 3475 .
: 5-10
:    

Cêà÷àòü äàòàøèò B220A-13:


http://pdf.pfind.ru/B/B220A-13.pdf

Òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ datasheet


Àíàëîãè B220A-13:

ÌàðêèðîâêàÎïèñàíèå
MBR0530T1Surface Mount Schottky Power Rectifier Plastic SOD123 Package
MBR0540T1_0511Surface Mount Schottky Power Rectifier SOD123 Power Surface Mount Package
MBR0520LT1Surface Mount Schottky Power Rectifier Plastic SOD123 Package
MBRA340T3_06Surface Mount Schottky Power Rectifier SMA Power Surface Mount Package
SBR2A40P12.0A SBR Surface Mount Super Barrier Rectifier
SBR2M30P12.0A SBR Surface Mount Super Barrier Rectifier
B1201.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
BAT54_SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
SBR2A30P12.0A SBR Surface Mount Super Barrier Rectifier


Datasheet ( ) B220A-13

datasheet.su

        ONLINE, .

5 10 !


28.05.20
- .

27.05.20
- .

26.05.20
- .

âñå íîâîñòèÏîõîæèå ìèêðîñõåìû

         
* ! , .         
?
  1. CRCW06036R04FKEA
  2. MMBD770T1G/BKN
  3. 71M6531-IM
  4. MC10E195FN
  5. TAP225K050SCS
  6. MS24264R14B7PN
  7. UDA1361TSDK
  8. L2722
  9. 0001.25145 !