Partfind - , , , , ,
    ?          /


www.pfind.ru : :

B2064T

2064T

:

: PULSE ENGINEERING
: 30150 .
: 5-10
:    

Cêà÷àòü äàòàøèò B2064T:


http://pdf.pfind.ru/B/B2064T.pdf

Òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ datasheet


Àíàëîãè B2064T:

ÌàðêèðîâêàÎïèñàíèå
BA7657F_1Broadband Triple Circuits Video Signal Switchers
NBB-310CASCADABLE BROADBAND GaAs MMIC AMPLIFIER DC TO 12GHz
ISL55013MMIC Silicon Bipolar Broadband Amplifier
MT111075 BROADBAND AMPLIFIER
B78417A1698A003xDSL Transformers ADSL Interface
B78417A1706A003xDSL Applications ADSL Low Pass Filter
B78417A1671A003xDSL Transformers ADSL Interface
B78421A1639A003xDSL Transformers ADSL Filter chokes
ABA-545633.4 GHz Broadband Silicon RFIC Amplifier


Datasheet ( ) B2064T

datasheet.su

        ONLINE, .

5 10 !


28.05.20
- .

27.05.20
- .

26.05.20
- .

âñå íîâîñòèÏîõîæèå ìèêðîñõåìû

         
* ! , .         
?
  1. MC33565DMR2G/BKN
  2. LT3009EDC#TRMPBF
  3. TL074BCNE4
  4. GRM40X7R123K050BD
  5. TPSE477K010R0045
  6. LT3462ES6#TRMPBF
  7. 31-220H
  8. 51089-1205
  9. 38721-67055 !