Partfind - , , , , ,
    ?          /


www.pfind.ru : :

B0520LW-7

0520LW7

:

: DIODES INC.
: 7005 .
: 5-10
:    

Cêà÷àòü äàòàøèò B0520LW-7:


http://pdf.pfind.ru/B/B0520LW-7.pdf

Òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ datasheet


Àíàëîãè B0520LW-7:

ÌàðêèðîâêàÎïèñàíèå
MBR0530T1Surface Mount Schottky Power Rectifier Plastic SOD123 Package
MBR0540T1_0511Surface Mount Schottky Power Rectifier SOD123 Power Surface Mount Package
B520C_5.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
B130LB_11.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SBG3030CT_130A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
B1201.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
MBRB1530CT_15A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
1N6263W_SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
B220_2.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER


Datasheet ( ) B0520LW-7

datasheet.su

        ONLINE, .

5 10 !


28.05.20
- .

27.05.20
- .

26.05.20
- .

âñå íîâîñòèÏîõîæèå ìèêðîñõåìû

         
* ! , .         
?
  1. NCP302HSN27T1G/BKN
  2. HM621400HJP-10
  3. 74LVC139DB
  4. LLS1K472MELC
  5. MGA-68563-BLKG
  6. FDS4435BZ
  7. MT58L128L18PT-7.5
  8. KLKD030.T
  9. MV57642(21)5 !